Návštěv :
Celkem : 1320
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 20.09.2021 09:07:29

Administrace

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní lidové knihovny v Kašnici

 

V souladu se zřizovací listinou knihovny Místní lidová knihovna Kašnice v Kašnici, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. ze dne a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

 Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní  ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 12 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      Výpůjční služby

b)      Meziknihovní služby

c)      Informační služby

C1) informace o využití knihovny

C2) informace z oblasti veřejné správy

C3) přístup na internet

 

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

  1. Knihovna poskytuje tyto placené služby: 

 

 

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

  

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele  

1.      Uživatel knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o oschraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohot KŘ.

  

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny  

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.      Jestliže uživatel nedodržuje toto opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů a výše škody.  

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.      Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

5.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon), v platném zenění a ostatní předpisy.

 

III.

Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)      Kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      Které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      Jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     Které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny. 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1.      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.      Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku (zvlášť u dokumentů vypůjčených meziknihovní službou a z výměnných souborů).

3.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (písemně).

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu  je zpravidla 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.  V odůvodněných případech je možné povolit novou půjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.      Knihovna je oprávněna  bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu  

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrhováním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj a nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel  na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené  lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6.      Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

IV.

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovna v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.      Poplatek z prodlení:

a)      Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá–li poslední den  stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další den.

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      Nezávisle na vymáhání  poplatků  z prodlení  vymáhá  knihovna   upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných  upomínkách (z nichž  poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3.      Ztráta průkazu uživatele:

a)   Za manipulaci a vystavení duplikátu  průkazu   uživatele   ztraceného  v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.  

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „ Škoda se nahrazujeuvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích").

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení  

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.      Ruší se knihovní řád ze dne 10.10. 2002.

4.      Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

1.      Ceník placených služeb a poplatků Místní lidové knihovny v Kašnici.

2.      Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

 

V Kašnici                                                                                                      razítko

Dne 22. 5. 2018                                                                             podpis vedoucího knihovny

 

 

Příloha č.1

 

Ceník placených služeb a poplatků Místní lidové knihovny Kašnice

 

1.      ztráta, zničení, za vystavení nového průkazu…...…………………………………..1,-Kč

2.      při první upomínce………………………………………...poplatek za poštovné + 4,-Kč

3.      při druhé upomínce………………………………………..poplatek za poštovné + 8,-Kč                      

4.      při ztrátě knihy (dokumentu)

pořizovací cena díla + 20,- Kč poplatek za ztrátu + upomínky

5.      při ztrátě časopisu

pořizovací cena časopisu  + 10,-Kč poplatek za ztrátu + upomínky

6.   v případě nezaplacení poplatků vymáhá se  právní cestou, všechny výdaje hradí uživatel

 

 

 

 

V Kašnici                                                                                                             razítko

Dne 22. 5. 2018                                                                                                  podpis  

 

 

 

 Příloha č.2

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní lidová knihovna Kašnice (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: telefon, e-mail.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí kihovně případné změny identifikačních údajů a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osoních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písmenostem jue omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svcýh pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chránšn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 

 

V Kašnici                                                                                                            razítko

Dne  22.5. 2018                                                                                                 podpis